SJS không được xếp hạng

Phó chủ tịch SJS đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu – SJS đã được bầu vào hội đồng quản trị gần 12 giờ sau – Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố bảng xếp hạng các công ty niêm yết năm 2011. Tính đến cuối năm 2011, tổng cộng 302 công ty (93%) được phân loại là 282 công ty. So với phân loại ngành năm 2010, 28 công ty khác đã được phân loại. Các mã ngành cụ thể. Các mã ngành có số lượng lớn nhất các công ty được phân loại là chế biến và sản xuất, với tổng số 100 công ty. Tuy nhiên, nếu tính theo tiểu ngành 2, số lượng công ty có mã doanh nghiệp bất động sản là lớn nhất ở mức 35.

Lần này, tên công ty không xuất hiện trong mã doanh nghiệp bất động sản. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp thành phố Songda (SJS). Đồng thời, trong các ngành công nghiệp phụ của năm 2010 và 2009, SJS tồn tại. SJS cũng là công ty duy nhất trong Tập đoàn VN30 chưa được phân loại trong giai đoạn này.

Theo đại diện của HOSE, lý do tại sao SJS không được phân loại lần này là do công ty không cung cấp đủ dữ liệu cần thiết. Do đó, không thể đánh giá HOSE.

HOSE nói thêm rằng Bộ Thương mại Hoa Kỳ phát triển các ngành công nghiệp phụ dựa trên nguyên tắc này dựa trên dữ liệu được thu thập trong các biểu mẫu thu thập các công ty, bản cáo bạch và thông tin báo cáo tài chính hàng năm khác. -Trong năm 2011, ngành công nghiệp phụ sẽ dựa trên các số liệu kiểm toán cho năm 2010, 2009 và 2008. Trên cơ sở đó, doanh thu trung bình được tạo ra bởi các hoạt động kinh doanh trong ba năm trước chi nhánh của năm trước là cao nhất. Hoạt động này phải chiếm từ 50% trở lên doanh thu trung bình của công ty và sau đó phân loại công ty thành ngành cấp ba tương ứng.

Trong năm tiểu ngành, nếu không có hoạt động và thu nhập trung bình của hoạt động sau 3 lần liên tiếp, bởi vì doanh thu của HOSE chiếm hơn 50% tổng doanh thu, HOSE áp dụng nguyên tắc từ trên xuống cho công ty Nó là một ngành cấp 3 duy nhất. Mức này phù hợp để xác định các ngành cấp 1 có doanh thu trung bình cao nhất. Trong ngành sơ cấp, thu nhập trung bình của ngành thứ cấp là cao nhất. Trong ngành thứ cấp, thu nhập trung bình của ngành thứ cấp là cao nhất. Đây được coi là hoạt động chính của các công ty niêm yết.

(DVT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *