Tuần sau sẽ có nghị định hướng dẫn luật chứng khoán

“Luật Chứng khoán” đã tạo sự ổn định cho các thị trường nhạy cảm, kể từ ngày “Luật Chứng khoán” có hiệu lực, một số quy định của “Luật Chứng khoán” (ngày 01/01/2011) đã được bổ sung, bổ sung. Hơn một năm sau, Thủ tướng Chính phủ mới ký ban hành Nghị định nhằm triển khai Luật Chứng khoán sửa đổi. Các quan chức của Ủy ban Chứng khoán Quốc gia cho biết do đã sửa đổi từ ngữ cuối cùng, luật mới sẽ chính thức được ban hành vào đầu tuần tới.

Luật mới cung cấp mô tả chi tiết và hướng dẫn đầy đủ cho “Luật Chứng khoán sửa đổi gần đây”. – Nghị định này thay thế một loạt các nghị định trước đây, ví dụ: Nghị định số 14/2007 / NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Chứng khoán, Nghị định số 84/2010 / NĐ- CP sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định số 14/2007 / NĐ-CP ngày 02/8/2010 quy định chi tiết các quy định của Luật Chứng khoán và Nghị định số 01/2010 / NĐ-CP liên quan đến phát hành cổ phiếu riêng lẻ Triển khai thực hiện.

Nghị định gồm 9 chương, 91 điều. Ngoài việc cụ thể hóa các quy định được pháp luật ủy thác cho chính phủ, Nghị định còn hướng dẫn một số nội dung cần thiết khác của pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu điều chỉnh của đất nước. Biên độ điều chỉnh rất rộng, bao gồm: phát hành chứng khoán, chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, kinh doanh, mua bán, đầu tư chứng khoán và dịch vụ chứng khoán. Hướng dẫn chi tiết và toàn diện các quy định của Luật Chứng khoán sửa đổi gần đây. Đồng thời, Nghị định sẽ mở rộng các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của các sở chứng khoán và sở giao dịch chứng khoán; mở rộng cánh cửa kết nối giữa thị trường chứng khoán Việt Nam với quốc tế … tăng cường tính thống nhất của các văn bản dưới luật, thúc đẩy việc nghiên cứu và thực thi của các bên liên quan. quá trình. -Hân Phi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *