Các cổ phiếu khác niêm yết ngoài khu vực giao dịch Hà Nội

Theo nghị quyết mới V11 công bố, do tình hình tài chính và nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh thực tế của công ty, cuộc họp cổ đông đã thông qua chính sách niêm yết với tỷ lệ 100% và ủy quyền cho hội đồng quản trị. Đây là loại bảo mật thứ hai được liệt kê trên Sàn giao dịch chứng khoán. Công việc: Hoàng Hà

V11 đã được niêm yết trên sàn từ cuối năm 2008, và vốn đăng ký hiện tại là gần 84 tỷ đồng. Năm 2010, doanh thu của công ty vượt mức 290 tỷ đồng và lợi nhuận đạt gần 10 tỷ đồng (chỉ chiếm 58,5% và 66,4% kế hoạch). Do đó, công ty chỉ có thể trả cổ tức 8% cho các cổ đông thay vì 14% như mong đợi.

Năm 2011, công ty dự đoán doanh thu 400 tỷ đồng, tăng 36%, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ là 3,5 đồng 1 tỷ đồng, giảm 65% so với năm 2010. Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu của V11 cũng đã giảm trong 6 tháng qua, so với 12.600 đồng vào ngày 4/1. Bây giờ, khoảng 5,800 đồng. Công ty xây dựng số 11 là công ty thứ hai công bố ý định niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau Công ty khai thác Sài Gòn-Quin (không bao gồm các trường hợp giao dịch ngoài công trường). (Ngân hàng: SQC). Công ty sở hữu 60% cổ phần của Dang Thanh Tam, đã đe dọa đăng ký vào tháng 10 năm 2010 do điều kiện kinh doanh không thuận lợi. Tuy nhiên, cho đến nay, cổ phiếu SQC vẫn giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Về V11, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tuyên bố đã tiếp nhận và công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quy định chính sách xếp hạng của công ty. . Tuy nhiên, khả năng công khai chỉ nên được xem xét khi công ty có các yêu cầu và tài liệu chính thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *