Nhiều công ty được miễn phát hành báo cáo tài chính nửa năm

Do Thông tư 52 vừa được ban hành, nhiều công ty đại chúng chưa niêm yết không có ý định xem xét và ký hợp đồng với các công ty kiểm toán, do đó không thể xem xét báo cáo tài chính để bán. năm Vào ngày 2 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước, Vũ Bằng, đã ban hành văn bản ủy quyền cho các công ty niêm yết lớn chưa niêm yết để miễn tiết lộ báo cáo tài chính nửa năm.

Theo Thông tư 52/2012 / TT-BTC: “Các tổ chức niêm yết, các công ty niêm yết lớn phải chuẩn bị và công bố thông tin về báo cáo tài chính nửa năm đã được các cơ quan quản lý xem xét. Kể từ khi kiểm toán bán niên được phê duyệt bởi báo cáo tài chính nửa năm, kể từ Kết thúc sáu tháng đầu năm tài chính không quá 45 ngày. Nếu tổ chức niêm yết hoặc công ty niêm yết lớn là công ty mẹ của một tổ chức khác, thời hạn là 60 ngày kể từ ngày kết thúc sáu tháng đầu năm tài chính. “Số 52 Văn bản là một doanh nghiệp đại chúng lớn, được xác định dựa trên báo cáo tài chính được kiểm toán mới nhất hoặc số liệu mới nhất và có số vốn đăng ký từ 120 tỷ đồng trở lên. Số lượng cổ đông và số lượng cổ đông không dựa trên danh sách của SEC và có ít hơn 300 cổ đông khi họ đóng sổ đăng ký cổ đông tại Trung tâm Đăng ký Chứng khoán Hoa Kỳ vào ngày 31 tháng 12 mỗi năm. Theo Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hoa Kỳ, do Thông tư 52 được ban hành gần đây và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4, nhiều công ty niêm yết lớn không được niêm yết trên thị trường chứng khoán không có ý định kiểm tra và ký hợp đồng với công ty kiểm toán của công ty, và do đó không thể xem xét nửa năm Tài khoản.

– Các công ty niêm yết có vốn đăng ký cao hơn.

Để tạo điều kiện cho các công ty niêm yết chưa niêm yết, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hoa Kỳ ủy quyền cho các công ty này (không bao gồm các công ty nội thất của họ) tiết lộ thông tin trong báo cáo tài chính nửa năm và phải tuân thủ các quy định năm 2013. Trong trường hợp kế hoạch kiểm toán, họ phải luôn tiết lộ thông tin theo quy định của Thông tư 52. Theo danh sách các công ty niêm yết, trong số các công ty đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán vào ngày 27 tháng 7, có 196 công ty niêm yết với số vốn đăng ký từ 120 tỷ đồng trở lên. Do Thông tư 52 vừa được ban hành, nhiều công ty đại chúng chưa niêm yết không có ý định xem xét và ký hợp đồng với các công ty kiểm toán, do đó không thể xem xét báo cáo tài chính để bán. .

(ĐTCK)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *