Tỷ lệ an toàn vốn của SSI đạt tới 303%

Tỷ lệ an toàn vốn của SSI là 303% -SSI vốn khả dụng có thể đạt 3,8 nghìn tỷ đồng.

Lợi nhuận của SSI là 313 tỷ đồng. Báo cáo tài chính của Công ty Chứng khoán Sài Gòn đã xem xét tỷ lệ bảo lãnh tài chính trong 6 tháng đầu năm 2012. Cụ thể, tỷ lệ an toàn vốn của SSI đạt tới 303% và vốn khả dụng vượt quá 3,8 nghìn tỷ đồng.

So với vốn khả dụng, tổng rủi ro của SSI là khoảng 1.256 tỷ đồng. Chính xác hơn, giá trị rủi ro thị trường ước tính là 941,7 tỷ đồng, rủi ro thanh toán chỉ là 179,1 tỷ đồng, và rủi ro hoạt động là 135,94 tỷ đồng. SSI chỉ đầu tư vào hai loại có các yếu tố rủi ro cao nhất, bao gồm trái phiếu chưa niêm yết có kỳ hạn từ 5 năm trở lên và trái phiếu chuyển đổi 40%. Đồng thời, hệ số rủi ro của các cổ phiếu công ty niêm yết khác được báo cáo bởi SSI cao tới 50%, tương đương với 207,6 tỷ đô la Mỹ.

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2012, chủ sở hữu vốn SSI đã đạt 3,5 nghìn tỷ dinar. Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối ước tính là 780 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *