6 công ty môi giới dưới sự kiểm soát đặc biệt

Danh sách này bao gồm các công ty chứng khoán Cao su, Vina, Hà Nội, Trương Sơn, Đà Nẵng và Mê Kông. Thời kỳ kiểm soát đặc biệt bắt đầu vào ngày 23 tháng 4 năm 2012.

Kể từ tháng 3, hai công ty đã chấm dứt tư cách thành viên tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Hà Nội). / 2012 là Chứng khoán Trương Sơn và Chứng khoán Hà Nội, hai công ty này chưa công bố kết quả kinh doanh năm 2011. Vina Đà Nẵng và sông Mê Kông. Theo Ủy ban Chứng khoán Quốc gia, vốn khả dụng của sáu công ty này chưa đến 120% tổng vốn đầu tư mạo hiểm. Thời gian cho cuộc kiểm toán đặc biệt bắt đầu vào ngày 23 tháng 4 năm 2012.

Kết quả kinh doanh của Vina Securities cho thấy công ty đã thua lỗ trong bốn năm liên tiếp, với khoản lỗ lũy kế 154,7 tỷ đồng. Tổng số vốn cổ phần chỉ 58,5 tỷ đồng (vốn đăng ký là 185 tỷ đồng). Tính đến cuối năm 2011, cổ phiếu của Vina đã lỗ lũy kế 33,3 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty chỉ 6,7 tỷ đồng (vốn là 40 tỷ đồng). Tính đến cuối năm 2011, Chứng khoán Đà Nẵng đã lỗ lũy kế 14.254 tỷ đồng. Vốn cổ phần chỉ 36,52 tỷ đồng (vốn đăng ký là 50 tỷ đồng). Tính đến cuối năm 2011, khoản lỗ lũy kế của Công ty Chứng khoán Mekong là 45,24 tỷ rupiah, và vốn cổ phần là 56,08 tỷ rupiah (vốn là 100 tỷ rupiah). Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2016, nó áp dụng cho các công ty chứng khoán không đáp ứng các yêu cầu này. Do đó, thị trường chứng khoán của công ty phải xuất bản báo cáo này cùng lúc với thông báo và thường xuyên công bố tỷ lệ vốn khả dụng được xem xét bởi các công ty kiểm toán được phê duyệt vào tháng 6 và tháng 12. Báo cáo tài chính bán niên. Và báo cáo tài chính hàng năm. Nếu công ty chịu sự kiểm soát đặc biệt trong sáu tháng liên tiếp và đã lỗ 50% vốn cổ phần, công ty môi giới sẽ bị đình chỉ.

– Các phương tiện truyền thông trả lời Phạm Hồng Sơn, giám đốc bộ phận quản lý công ty của Ủy ban điều tiết chứng khoán quốc gia cho biết, để bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư và gây áp lực lên sự minh bạch của các công ty chứng khoán, danh sách phải được công bố. Ông Sun nói: “Một số công ty phải tự nguyện hoặc bị buộc phải đóng cửa một số doanh nghiệp nhất định và thậm chí xem xét rủi ro đóng cửa hoàn toàn.”

Theo quy định của Bộ Tài chính, đặc biệt là trong thời gian kiểm soát, đặc biệt, các tổ chức giao dịch chứng khoán không được Cổ đông chia cổ tức và không được chia lợi nhuận cho các thành viên cung cấp vốn, cho thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát, giám đốc điều hành (giám đốc điều hành), trợ lý giám đốc điều hành (trợ lý giám đốc), kế toán trưởng, nhân viên và nhân sự liên quan đến giao dịch chứng khoán Các tổ chức giao dịch chứng khoán được thưởng không được chuyển đổi nợ không có bảo đảm thành nợ được bảo đảm bằng tài sản của tổ chức giao dịch chứng khoán, không mua cổ phiếu của chính họ và mua lại vốn đầu tư từ những người góp vốn, không ký hợp đồng mở rộng mới và tiếp tục thực hiện Hợp đồng giao dịch ký quỹ, được sử dụng cho các khoản vay để mua chứng khoán hoặc giao dịch mua bằng cam. Bán lại cho khách hàng mà không có tài sản đảm bảo, không ký hợp đồng thuê bao dưới hình thức cam kết chắc chắn;

Tổ chức giao dịch chứng khoán không được thành lập văn phòng giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện khác hoặc mở rộng phạm vi hoạt động. , Giao dịch thương mại của các chứng khoán khác, không cung cấp vốn để tạo ra các công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết, đầu tư bất động sản, hạn chế đầu tư vào tài sản có rủi ro cao hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh làm tăng giá trị rủi ro và giảm vốn khả dụng.

Quỳnh Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *