Hiểu tổ chức của mạng máy tính (2)

Tôi có khoảng 20 máy tính có thể sử dụng dịch vụ Internet. ADSL. Bây giờ, tôi muốn yêu cầu rất nhiều máy tính, tôi nên sử dụng hai hub nhỏ hoặc một hub lớn để chạy mạng song song. Nên sử dụng mạng hoặc máy chủ ngang hàng. Và nhấn cáp mạng RJ45. Tôi muốn cảm ơn.

Trần Việt Châu

Trả lời:

Nguyễn Tô Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *