Lương và thù lao của ông chủ doanh nghiệp công

Bùi Hoàng Hải cho rằng việc áp dụng các thông tư sẽ giúp các công ty Việt Nam tiến gần hơn với thực tiễn quản trị doanh nghiệp quốc tế. Ảnh: Nhất Minh .

Theo ông Bùi Hoàng Hải, phó giám đốc phòng quản lý vấn đề SSC, thông tư quản trị doanh nghiệp do ủy ban soạn thảo đã được ban hành bởi bộ phận Pháp. Về nguyên tắc (được Bộ Tài chính phê duyệt). UBCK đã thay đổi một số chi tiết nhỏ trước khi đệ trình lên Bộ Thương mại để phê duyệt.

Ông Bùi Hoàng Hải tin rằng một trong những điểm chính của thông tư này là yêu cầu các công ty công bố thông tin chi tiết về các vấn đề sau: thành viên hội đồng quản trị và thành viên ban giám sát trong báo cáo thù lao hàng năm. Ông Hải cho biết: Vì vậy, hội đồng quản trị không chỉ đơn giản yêu cầu cổ đông phê duyệt ngân sách mà còn phải tiết lộ chi tiết về từng chi phí của thành viên. Ngoài việc trả đũa, công việc cố định còn được ban giám đốc phê duyệt. Tại đại hội đồng cổ đông, giám đốc công ty cũng chịu trách nhiệm công khai báo cáo thường niên cho mỗi thành viên trong ban giám đốc của công ty và ủy ban kiểm soát các lợi ích và chi phí khác mà công ty phải trả (chi phí đi lại, phí ăn ở …). Nếu các thành viên của hội đồng quản trị cũng giữ các vị trí trong chi nhánh điều hành của công ty hoặc công ty con, thì tiền công được tuyên bố phải được đưa vào thu nhập. Về vấn đề này, “Thông tư quản trị doanh nghiệp” đề nghị hội đồng quản trị thành lập một tiểu ban thù lao (bao gồm một số tiểu ban khác, như chính sách phát triển, nhân sự, v.v.) và bao gồm ít nhất một thành viên của ủy ban điều hành. Nếu hội đồng quản trị không có các tiểu ban này, các thành viên độc lập ở trên phải tự chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Ngoài lịch sử tiền lương và tiền thưởng, thông báo về quản trị doanh nghiệp cũng liên quan đến việc cải thiện chất lượng cuộc họp cổ đông, như thủ tục tổ chức các cuộc họp và tạo điều kiện cho các cổ đông tham gia vào các hình thức tham gia khác nhau. ..

Ngoài ra, để tránh sự thúc đẩy và vì lợi ích của công ty, các quy tắc mới cũng quy định việc tiết lộ các giao dịch giữa các thành viên hội đồng quản trị, các chi nhánh của công ty, các giao dịch lớn với các cổ đông và giao dịch giữa các cổ đông. Giảm thiểu các khoản vay và bảo lãnh. Từ công ty đến hội đồng quản trị, nhân sự liên quan, cổ đông …

Nhật Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *