Tìm nơi tải phim ở Hồng Kông (2)

Tôi muốn tìm phần mềm và địa chỉ để tải phim Hồng Kông. Nếu bạn biết bất cứ điều gì, xin vui lòng chỉ cho tôi. Cảm ơn bạn!

(Lam)

Trả lời:

Vui lòng truy cập trang web sau: http://hk.linja.net/phpBB/ Bạn phải chỉnh sửa phim của tai edonkey2000. — Bồ Gia — Xin chào. Truy cập “Kazaa.com” là đủ.

Nguyễn Anh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *