S96 không đáp ứng các điều kiện để nhận được ưu đãi chia sẻ

Vào tháng 7, Công ty Cổ phần Songda 9.06 (S96) tuyên bố sẽ hoãn thanh toán cổ tức bằng tiền mặt từ năm 2010 đến ngày 19 tháng 12, thay vì thông báo trước đó vào ngày 29 tháng 6. Theo giải thích của S96, sự chậm trễ trong việc trả cổ tức vẫn chưa được xác định. Công ty cũng đã tìm kiếm lời khuyên của Ủy ban Chứng khoán và trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 dưới dạng cổ tức theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2010.

Năm 2011, khoản lỗ của công ty vượt quá đồng Việt Nam. Theo quy định tại Điều 12, khoản 1b của Luật Chứng khoán, S960 không đủ điều kiện phát hành chứng khoán. Hội đồng quản trị của công ty đã thông báo rằng họ sẽ công bố vấn đề này tại một cuộc họp đại hội đồng cổ đông gần đây. (NDHoney)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *