6 công ty chứng khoán được kiểm soát đặc biệt

Danh sách này bao gồm Cao su, Vina, Hà Nội, Trường Sơn, Đà Nẵng và Chứng khoán Mê Kông. Thời gian để đánh giá đặc biệt sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng 4 năm 2012.

Hai công ty trong danh sách đã chấm dứt tư cách thành viên của họ tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Hà Nội) kể từ tháng 3. / 2012 là Chứng khoán Trương Sơn và Chứng khoán Hà Nội, hai công ty này chưa công bố kết quả hoạt động năm 2011. Vina Đà Nẵng và Mê Kông. Theo Ủy ban Chứng khoán Quốc gia, vốn khả dụng của sáu công ty này chưa đến 120% tổng vốn đầu tư mạo hiểm. Việc kiểm toán đặc biệt sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng 4 năm 2012.

Kết quả hoạt động của Vina Securities cho thấy công ty đã lỗ 4 năm liên tiếp, với khoản lỗ lũy kế 154,7 tỷ đồng. Vốn cổ phần chỉ 58,5 tỷ đồng (vốn đăng ký là 185 tỷ đồng). Tính đến cuối năm 2011, lỗ lũy kế của cổ phiếu Vina là 33,3 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty chỉ là 6,7 tỷ đồng (vốn cổ phần là 40 tỷ đồng). Tính đến cuối năm 2011, Công ty chứng khoán Đà Nẵng có khoản lỗ lũy kế là 14.254 tỷ đồng, vốn đăng ký chỉ là 36,52 tỷ đồng (vốn đăng ký là 50 tỷ đồng). Tính đến cuối năm 2011, Công ty Chứng khoán Mekong đã lỗ lũy kế 45,24 tỷ đồng và vốn cổ phần là 56,08 tỷ đồng (vốn là 100 tỷ đồng).

Trước đây, Bộ Tài chính đã ban hành Văn bản số 226 về tiêu chuẩn bảo mật tài chính và các biện pháp xử lý. Đối với các công ty chứng khoán không đáp ứng các yêu cầu này, họ sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 4 năm 2011. Do đó, công ty chứng khoán của công ty phải thường xuyên công bố tỷ lệ vốn khả dụng được xem xét bởi công ty kiểm toán được phê duyệt vào ngày 11 và 12 tháng 12. Báo cáo tài chính bán niên. Và báo cáo tài chính hàng năm. Nếu công ty bị kiểm soát đặc biệt trong 6 tháng liên tiếp và đã lỗ 50% vốn cổ phần, công ty chứng khoán sẽ bị đình chỉ. Giám đốc Cục Quản lý Kinh doanh của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước cho rằng việc công bố danh sách này là cần thiết để bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư và tạo áp lực minh bạch cho các công ty chứng khoán. Con trai nói: “Một số công ty phải tự nguyện hoặc buộc phải đóng cửa một số doanh nghiệp nhất định, và thậm chí xem xét rủi ro đóng cửa hoàn toàn.”

Theo quy định của Bộ Tài chính, chủ yếu trong thời kỳ kiểm soát đặc biệt, các tổ chức trao đổi chứng khoán không nên phân phối cho các cổ đông Cổ tức sẽ không được chia cho các thành viên được tài trợ, tiền thưởng sẽ được trao cho các thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc), kế toán trưởng, nhân viên và nhân viên liên quan của các tổ chức giao dịch chứng khoán. Các tổ chức giao dịch chứng khoán không được chuyển đổi các yêu cầu không có bảo đảm thành tài sản của tổ chức giao dịch chứng khoán làm tài sản thế chấp, không mua cổ phiếu của chính họ, mua lại vốn đầu tư từ những người góp vốn, không ký hợp đồng mở rộng mới và tiếp tục mua chứng khoán có ký quỹ Một khoản vay hoặc một giao dịch mua cam để thực hiện hợp đồng thương mại. Bán lại cho khách hàng không có tài sản an toàn, không được ký hợp đồng thuê bao dưới hình thức cam kết chắc chắn;

tổ chức giao dịch chứng khoán không thể thành lập văn phòng giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện khác hoặc mở rộng phạm vi hoạt động. , Các giao dịch thương mại chứng khoán khác, không đầu tư vốn để tạo ra các công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết, đầu tư bất động sản, hạn chế đầu tư vào tài sản có rủi ro cao hoặc thực hiện các hoạt động thương mại làm tăng giá trị rủi ro và giảm vốn khả dụng.

Quỳnh Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *