Trả lời tin nhắn bạn đọc

Vui lòng cho biết lệnh SQL mà bạn muốn tính toán danh sách trong cơ sở dữ liệu Access từ hai bảng Nhap và Xuat, như sau: Bảng -Nhap: MaSP Soluong01 10002 5003 50- Bảng Xuat: MaSP Soluong01 7003 5004 10

Nếu bạn sử dụng quyền truy cập Quyền Để quản lý bảng dữ liệu, bạn có thể thực thi các lệnh SQL sau đây để tính toán khoảng không quảng cáo từ hai bảng nhập và xuất: 1. Tạo danh sách bảng để tạo bảng TonKho (văn bản MaSP, SLTon int) 2. Tạo từ NhapInsert trong TonKho Liệt kê bản ghi, chọn Nhap.MaSP, IIf (IsNull (Nhap.Soluong), 0, Nhap.Soluong) -IIf (IsNull (Xuat.Soluong), 0, Xuat.Soluong) làm SLTon, tham gia Enter từ Xuat ngay tại Xuat. MaSP = Nhap. MaSP3. Tạo một bảng tạm thời có chứa các bản ghi hàng tồn kho từ Xuat. Tạo bảng Tam (văn bản MaSP, SLTon int) 4. Tạo bản ghi hàng tồn kho từ XuatInsert trong Tamselect. Xuat.MaSP, IIf (IsNull (Nhap.Soluong), 0, Nhap.Soluong) -IIf (IsNull (Xuat.Soluong), 0, Xuat.Soluong) là SLTon từ Nhap phải để xuất sang Xuat.MaSP = Nhap.MaSP . Từ bảng Xuat, tìm bản ghi danh sách của bảng TonKho chưa được thêm và thêm nó vào SLTon trong Tam of TonKhoselect MaSP, SLTon <0. Quá trình thực hiện các lệnh SQL trên trong Access như sau: 1. Chạy Access và mở tệp cơ sở dữ liệu chứa các bảng Nhap và Xuat.2. Chọn mục "Yêu cầu" trong hộp danh sách "Đối tượng" và bấm đúp vào "Tạo yêu cầu trong chế độ thiết kế" để đóng cửa sổ "Bảng hiển thị". Trong thanh công cụ Access, có một hộp danh sách có tên SQL, chọn "Chế độ xem SQL" để hiển thị cửa sổ được sử dụng để biên dịch và thực thi các lệnh SQL. Nhập 1 câu lệnh SQL (từ 1 đến 5) được liệt kê ở trên mỗi lần, và sau đó thực hiện lệnh này. Sau khi viết / thực hiện 5 lệnh SQL ở trên, hãy đóng cửa sổ "Truy vấn" và chọn "Bảng" từ hộp danh sách "Đối tượng" để hiển thị bảng. 6. Duyệt và mở bảng TonKho để kiểm tra kết quả. Nếu bảng dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu SQL Server, bạn có thể nhập và chạy tập lệnh chứa các lệnh SQL sau để tạo bảng TonKho: -Tạo bảng có chứa các hàng trong bảng Inventor TonKho (MaSP nText, SLTon int) -Tạo bản ghi hàng tồn kho. Giá trị của NhapInsert trong MaSP, isull (Nhap.Soluong, 0) -isnull (Xuat.Soluong, 0) là SLTon từ Xuat từ Xuat.MaSP = Nhap.MaSP phải tham gia Nhap

— tạo bảng tạm thời, Nó chứa các bản ghi hàng tồn kho từ bảng tạo Xuat Tam (MaSP nText, SLTon int) — từ Tamat Xuat.MaSP, isull (Nhap.Soluong, 0), XuatInsert trong XuatInsert để tạo các bản ghi hàng tồn kho, như NLT SLTon trong Xuat.MaSP = Nhap.MaSP phải tham gia Xuat

— Tìm kiếm và thêm bản ghi từ bảng kiểm kê Bảng Tonkho không tồn tại Chèn TonKhoselect M aSP, chèn SLTon từ Tam, trong đó SLTon <0 --- -Có vấn đề tôi đã sử dụng, Trình phản hồi và biểu tượng tệp thực thi Changer v5 đã thay đổi biểu tượng của một số tệp EXE, nhưng nó không hoạt động. Có cách nào để chuyển đổi hiệu quả các biểu tượng của tệp EXE không?

– Trả lời Về nguyên tắc, bạn có thể sử dụng tiện ích tích hợp sẵn hoặc viết ứng dụng của riêng bạn để thay đổi hình dạng biểu tượng của các tệp EXE có sẵn. Các cửa sổ. Thật vậy, nếu bạn thành thạo tệp thực thi của định dạng tệp EXE trong Windows, bạn có thể tìm thấy hình ảnh bitmap của ứng dụng (định dạng BMP) trong tệp và ghi đè lên nội dung bitmap mới khi cần, sau đó tính toán / điều chỉnh tổng kiểm tra Khu vực. Tập tin, bạn đã hoàn tất. Chúng tôi không có điều kiện để kiểm tra dung lượng của hai tiện ích bạn đang sử dụng, vì vậy chúng tôi không thể đánh giá xem chúng có hoạt động tốt không.

Hãy hỏi nếu có hướng dẫn về cách phục hồi dữ liệu từ AZ?

Câu trả lời không tìm thấy một tài liệu đáp ứng nhu cầu của bạn. Do nhiều lý do, tính chất và mức độ thiệt hại / mất dữ liệu rất khác nhau, do đó, về nguyên tắc, không có cách nào để phục hồi nó một cách hoàn hảo. Tùy thuộc vào nguyên nhân, tính chất và mức độ tham nhũng dữ liệu, chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp, kỹ thuật và kỹ thuật.Bất kỳ phục hồi hữu ích. Ngay cả khi tiện ích chính xác được sử dụng, việc có phục hồi 100% dữ liệu hay không là một vấn đề khác. Sau đây là một số ví dụ về hỏng dữ liệu: – Đĩa chứa thiệt hại vật lý đối với một số khu vực nhất định. Các khu vực xấu không thể cung cấp dữ liệu chúng tôi lưu trữ trên đó và các tệp sử dụng các khu vực bị hỏng sẽ bị mất. Nội dung. Thông thường, một tệp đã bị mất một hoặc nhiều cung, do đó gần như không thể khôi phục về trạng thái ban đầu – vùng dữ liệu của tệp vẫn tốt, nhưng bộ chứa thông tin được sử dụng để quản lý tệp bị hỏng (được định dạng lại do vi-rút hoặc chương trình) ) Thay đổi nội dung thông tin quản lý). Trong trường hợp này, chúng tôi vẫn có cơ hội khôi phục dữ liệu, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể khôi phục 100%. -Lost / quên mật khẩu truy cập tệp, trong trường hợp này, chúng tôi có thể yêu cầu tiện ích tương ứng tìm mật khẩu để truy cập tệp bình thường. Tóm lại, khi quản lý thông tin trên máy tính (giống như trong tất cả các hoạt động hàng ngày khác), Chúng ta phải thực hiện phương châm “phòng ngừa hơn là chữa bệnh”: sao lưu thường xuyên, tại sao chúng ta ở trong môi trường lưu trữ thứ cấp (USB, DVD …), để khi các tệp làm việc bị hỏng, chúng ta sử dụng các bản sao lưu .

trong Visual Basic 6.0 , Báo cáo dịch chuyển câu hỏi có thể xuất cổng dữ liệu được tìm thấy, nhưng khi nhấn Magv, tên, email, điện thoại không thể xuất cổng dữ liệu, lỗi “Không tìm thấy lệnh Datafield1.tendt” (có nghĩa là trại không được nhóm). Xin hướng dẫn. Mã cụ thể của tôi như sau: Private Sub Cmdin_Click () Dim gt, sql as String gt = giaovien.TxtTritim If giaovien.opMaGV = True Sau đó, vui lòng tạo lệnh Chọn theo mã giáo viên sql = select giaovien.magv, giaovien. tengv, giaovien.dienthoai, giaovien.email, detai.tendt, detai.ngaybd, detai.ngaykt, detai.diem de giaovien, huongdanchuyenmon, detai, where , Email, dienthoai> Else If giaovien.opTenGV = True Sau đó, tạo một lệnh dựa trên tên của giáo viên Chọn SQL = select giaovien.magv, giaovien.tengv, giaovien.dienthoai, giaovien.email, detai.tendt, detai. ngaykt, detai.diem de giaovien, huongdanchuyenmon, detai, trong đó giaovien.magv = huongdanchuyenmon.magv và huongdanchuyenmon.madt = detai.madt và giaovien.tengv là% & gt% và kết thúc bằng DataEn1. Kết nối 1 , Mỗi trường có một tên và loại dữ liệu, vì vậy chúng tôi chỉ đưa ra một câu trả lời chung. Ngữ pháp, sau khi xem tập lệnh VB mà bạn đã viết, chúng ta thấy rằng lệnh cấp phát xây dựng một yêu cầu Chọn với lỗi cú pháp dựa trên mã của người dạy, đặc biệt là trong trường hợp cuối cùng có lỗi trong (giaovien.Magv = group). ..). Xin lưu ý rằng trong truy vấn Chọn, “nhóm theo” là một mệnh đề độc lập với mệnh đề where, vì vậy giaovian.Magv = condition không chứa toán hạng đúng của toán tử “=”. Tham số của mệnh đề “nhóm theo” thường là tên trường được sử dụng làm điều kiện nhóm. Các trường văn bản, ntext và hình ảnh không thể được sử dụng để tổng hợp nhóm.

Vô tình, trình đọc D: chứa tất cả dữ liệu quan trọng của tổ chức định dạng. Tôi đã sử dụng Getdataback trên Hiren 10 để khôi phục nó. Tất cả các hình ảnh và tập tin chương trình đều có thể đọc được, chỉ c & aaKiểm tra – Trình điều khiển ổ đĩa DVD được sử dụng trong quá trình khởi động không tương thích, do đó không thể quản lý ổ đĩa DVD. Bạn phải kiểm tra xem. Xin lưu ý rằng việc tạo đĩa khởi động từ đầu thường gặp nhiều vấn đề và tốn thời gian (đặc biệt đối với người dùng không chuyên về quy trình khởi động và cơ chế đĩa). Để dễ dàng và đáng tin cậy tạo CD có thể khởi động (hoặc USB), bạn phải thực hiện một trong các cách sau: 1. Sử dụng CD có thể khởi động Hiren có bán trên thị trường, Hiren CD được thiết kế để đáp ứng hầu hết tất cả các yêu cầu khởi động để khắc phục sự cố. Tất nhiên, nó cũng đáp ứng các yêu cầu cơ bản nhất để khởi động máy. Làm việc theo DOS. 2. Nếu bạn muốn tạo CD bắt đầu Hiren của riêng mình, bạn có thể tải xuống tệp hình ảnh CD này từ Internet, sử dụng tiện ích UltraISO để mở tệp hình ảnh và ghi vào CD, để bạn có thể lấy CD khởi động Hiren. Hiện tại, phiên bản Hiren CD image 12 chỉ chiếm 368 MB (phiên bản cũ thậm chí còn nhỏ hơn). Nếu bạn cần ghi thêm các tệp của riêng mình, bạn có thể sử dụng tiện ích UltraISO để mở tệp hình ảnh Hiren. Ban đầu, hãy sử dụng nút Thêm tệp / thư mục để Thêm tệp / thư mục của riêng bạn vào tệp hình ảnh cho đến khi CD đầy, sau đó ra lệnh “Ghi CD” để ghi tệp hình ảnh vào CD. Nói tóm lại, phương pháp 3 này cho phép bạn tạo CD khởi động Hiren hoàn toàn giống với đĩa khởi động Hiren ban đầu, nhưng CD chứa nhiều dữ liệu của riêng bạn. Nếu bạn đã quen với quy trình khởi động, sau đó sử dụng tệp kiểm soát khởi động (chẳng hạn như config.sys, autoexec.bat …), bạn có thể sử dụng tiện ích UltraISO để mở tệp hình ảnh Hiren gốc và giải nén tệp khởi động ban đầu. , Xem và sửa đổi nó khi cần, sau đó “thêm” tệp hình ảnh lại. Theo nhu cầu của bạn đối với khởi động được sửa đổi, bạn có thể thêm / xóa các tệp trong thư mục HBCD của tệp hình ảnh để khởi động thiết bị. Cuối cùng, sử dụng chức năng “Thêm tệp / thư mục” để thêm tệp / thư mục của riêng bạn vào tệp hình ảnh cho đến khi đĩa CD đầy, sau đó bắt đầu lệnh “Ghi CD” để ghi tệp hình ảnh vào đĩa CD. Phương pháp 4 này là một phương pháp linh hoạt và rẻ tiền để tạo CD có thể khởi động theo nhu cầu của riêng bạn. “.

Chủ đề của câu trả lời vẫn rất vĩ mô, vì vậy nó mơ hồ và không mô tả rõ ràng công việc cần giải quyết và ở mức độ nào. Nói chung, để giải quyết vấn đề chính xác, bạn cần thực hiện các bước sau: 1. Xác định rõ ràng đối tượng cần kiểm tra Yêu cầu của giảng viên (bằng cách gặp giảng viên để đưa ra yêu cầu và tham vấn) Nói chung, giảng viên phải chịu trách nhiệm mô tả rõ ràng và chi tiết các chức năng và mức độ thực hiện mà chủ đề phải thực hiện … 2. Ví dụ, dựa trên kiến ​​thức học thuật liên quan đến việc hiện thực hóa chủ đề. Cấu trúc kết nối mạng CNTT, công nghệ ghép kênh / tách tín hiệu, thuộc tính / dung lượng của từng thiết bị được kết nối (DSLAM …), bạn sẽ chủ động phân tích / thiết kế / thực hiện / triển khai hệ thống theo các điều sau Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ ADSL đều có bản vẽ cài đặt được thiết kế / xây dựng / vận hành và kết nối DSLAM theo yêu cầu riêng của họ. Sơ đồ như sau: về thông tin nội bộ và bí mật của công ty để công chúng không bao giờ có thể truy cập chúng. Ngoài ra, bản vẽ cài đặt DSLAM chỉ để tham khảo. , Không hoạt động trong việc thực hiện dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *