Tìm kiếm bảng MS Access

Tôi có một bảng trong MS Access, có n hàng (bản ghi) và m cột (trường). Tôi muốn tìm giá trị của một ô của bảng và sau đó trả về kết quả dưới dạng biểu mẫu hoặc báo cáo (chẳng hạn như Excel sử dụng các hàm Vlookup / Hlookup / Tra cứu) hoặc phương thức. Tôi hy vọng bạn có kinh nghiệm. Cảm ơn bạn.

Lê Thanh Bình

Vui lòng gửi đến: vitinh@vnexpress.net.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *